Організація роботи з молодими педагогами

Особливу увагу в КЗ «Донецький Палац молоді «Юність» (далі — Палац) приділено питанням організації наставництва. Адже процес адаптації молодих педагогів до освітньої діяльності значною мірою залежить від того, хто буде із ним поруч, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили. Педагогічне наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого педагога, допомагає досвідченому педагогу працювати з молодим спеціалістом у тісному контакті, за якого передача останнім знань, умінь і навичок, їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективними. Задля реалізації цього аспекту було створено Школу молодого педагога, яка є складовою частиною системи підвищення кваліфікації і об’єднує педагогів з вищою та базовою вищою освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію «спеціаліст» або 9-10 тарифний розряд. Школа молодого педагога — це постійно діюче професійне об’єднання педагогів. Навчання в школі молодого педагога здійснюється протягом одного року. У подальшому молодий педагог вдосконалює свою педагогічну майстерність під керівництвом педагога наставника з відповідної методичної комісії. Метою і завданням школи є формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні. У минулому році в Школі молодого педагога навчалось два керівника гуртків.

Метою діяльності школи молодого педагога є підвищення педагогічної майстерності молодих педагогів Палацу, удосконалення роботи досвідчених педагогів та обмін досвідом.

Основним змістом діяльності школи молодого педагога є:

 • формування навичок організації навчально-виховного процесу з вихованцями Палацу;

 • розгляд, розробка, оформлення та ведення ділової документації;

 • проектування та проведення освітніх заходів;

 • забезпечення методичної допомоги молодим педагогам у підготовці та проведенні відкритих занять;

 • ознайомлення з новими підходами, критеріями, вимогами до оцінки освітньої діяльності педагога;

 • вивчення та впровадження в практику сучасних педагогічних технологій і форм;

 • проведення з молодими педагогами індивідуальних та колективних форм методичної роботи.

Методи й прийоми роботи з педагогами у Палаці:

 • установлення наставництва для молодих педагогів;

 • молоді педагоги мають право відвідувати заняття всіх педагогів Палацу;

 • для молодих педагогів проводяться індивідуальні та колективні консультації;

Форми роботи:

групові:

 • семінари;

 • тренінги;

 • індивідуальні консультації;

самоосвіта:

 • пошук та вивчення матеріалів;

 • опрацювання матеріалів.

Робота «Школи молодого педагога» буде спрямована на:

 • вивчення системного підходу до планування процесу, а також визначення ролі кожного заняття в системі навчання;
 • вивчення та оволодіння елементами педагогічних технологій;
 • вивчення психологічних основ занять, які включають знання психологічних принципів організації занять, особливостей психологічного розвитку кожного вихованця (розумові здібності, нахили, інтереси, тип уваги, пам’яті, мислення, сприймання, характер, темперамент);
 • вивчення психологічних вимог щодо організації кожного елементу будь-якого виду діяльності вихованців під час проведення занять, структура якої передбачає: мету, мотив, засоби, план діяльності, реалізацію плану, контроль, корекцію, рефлексію;
 • вивчення типів та структури сучасних занять, основних принципів навчання, раціонального застосування методів навчання;
 • вивчення вимог щодо оформлення навчально-плануючої документації.

з/п

Назва заходу

Термін

проведення

Відповідальні

Вивчення нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України

1.

Вивчення нормативно-правової бази

Протягом

року

Заступник директора з НМР

2.

Ознайомлення з основними нормативно-методичними документами діяльності позашкільного навчального закладу

Постійно

Заступник директора з НМР

3.

Ознайомлення зі Статутом навчального закладу

Постійно

Заступник директора з НМР

4.

Ознайомлення з правилами внутрішньо трудового розпорядку

Протягом

року

Інспектор з кадрів

5.

Ознайомлення з правилами техніки безпеки та охороною праці

Постійно

Інженер з охорони праці

6.

Вивчення нормативних документів з розвитку освіти

Протягом

року

Заступник директора з НМР

Ознайомлення з підходами до освітнього процесу в позашкільному закладі освіти щодо формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно-зорієнтованої концепції освіти

1.

Продовження практики наставництва, з метою надання допомоги молодим педагогам

Протягом року

Завідувач відділу

організаційно-масової і МР, наставники

2.

Складання розкладу для взаємного відвідування занять гуртків молодими керівниками і наставниками

Жовтень 2021 р.

Заступник директора з НМР

3.

Відвідування занять гуртків педагога-наставника:

 • методика організації початку заняття гуртка;

 • форми та методи роботи з вихованцями;

 • організація самостійної діяльності вихованців;

 • диференціація на занятті гуртка;

 • активізація пізнавальної діяльності вихованців на занятті гуртка

Протягом

року

Молоді педагоги

4.

Складання плану самоосвіти молодих педагогів

Вересень

2021 р.

Молоді педагоги

Поглиблення науково-теоретичної підготовки, методики, підвищення компетентності молодих педагогів

1.

Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи в Палаці:

 • план роботи закладу на навчальний рік;

 • традиції навчального закладу;

 • права та обов’язки педагогів, відповідно займаній посаді

Серпень -

вересень

Заступник директора з НМР

2.

Надання допомоги молодому педагогу в плануванні роботи (навчальні програми, вимоги до календарного та поурочного планів), в ознайомленні з вимогами до ведення документації

Протягом

року

Завідувач відділу

організаційно-масової і МР, наставники

3.

Надання допомоги молодому педагогу у визначенні типології заняття та вимог до його проведення; визначенні напрямків роботи та складання календарного плану на семестри та літній період

Протягом року

Наставники

Контрольно-діагностична робота

1.

Визначення рівня професійної підготовки молодих фахівців, визначення педагогічних проблем керівників гуртків

до

01.10.2021

Завідувач відділу

організаційно-масової і МР, наставники

2.

Здійснення попереджувального контролю з метою пошуку найбільш ефективних методів проведення заняття та найраціональніших прийомів роботи педагога

Протягом

року

Наставники

3.

Здійснення контролю за виконанням педагогами єдиних вимог до вихованців, норм педагогічної етики та принципів особистісно-орієнтованої освіти

Протягом

року

Заступники директора з НМР та НВР

4.

Вивчення результативності методичної роботи з молодими педагогами, реалізації ними рекомендацій та процесу їх адаптації

Квітень

Заступники директора з НМР та НВР