Пам’ятка керівнику гуртка з методики проведення занять

Готуючись до кожного заняття, необхідно запам’ятати, що успіх забезпечується вибором правильної методики і раціональним використанням навчального часу, а також відповідною підготовленістю керівника гуртка. Заняття будь-якого гуртка (технічного, спортивного, художньо-естетичного тощо) відрізняються одне від одного тільки навчальним матеріалом. Структурно всі заняття будуються за одними і тими ж принципами.

І. Організаційна частина

Викладач, починаючи заняття, повинен переконатися, що всі учні підготувались, готовий інструмент, наочні приладдя, технічне обладнання, форма одягу в інше. Зробивши перевірку учнів, керівник оголошує тему заняття, форму роботи (бесіда, лекція, практичне заняття тощо).

ІІ. Актуалізація опорних знань

Ця частина заняття проводиться у формі перевірки завдання, опиту учнів, інформації нагадувань і інше з використанням методів індивідуальної, колективної або самостійної роботи. Момент повторення необхідний для переходу до сповіщення нового матеріалу, його вивчення.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

При вивченні нового матеріалу однаково сприйняти форми: лекції, практичні вправи проблемного характеру, доповіді самих учнів тощо. Якщо використовуються доповіді самих учнів або практичні вправи, керівник також повинен зробити висновок, що узагальнює і конкретизує новий матеріал. Вивчений новий матеріал бажано диференційовано, з урахуванням підготовленості учнів.

ІV. Практичні вправи

Як самостійна частина заняття, практичні вправи індивідуального або колективного характеру переслідувань виготовлення наочних приладь, макетів, моделей (в технічних гуртках); удосконалення навиків, прийомів (в інших гуртках). Це може бути робота над моделлю, підготовка виставочних експонатів. Керівник гуртка так повинен продумати практичні вправи, щоб усі вихованці були охоплені роботою. Використовуючи систему індивідуальних, колективних робіт, керівник гуртка повинен слідкувати за якісним виконанням всіх завдань, не порушенням технології і правил безпеки, дисципліною і порядком.

V. Підведення підсумків заняття

Заключна частина заняття використовується керівником гуртка для підведення підсумків, узагальненням вивченого і засвоєного, для оцінки роботи окремих учнів, різних зауважень, визначення домашнього завдання тощо.На кожному занятті обов’язково присутні організаційна частина і підведення підсумків, причому ці дві частини повинні бути мінімальні.Інші частини заняття можуть проходить в різній послідовності і займати різне положення в залежності від теми, мети і типу заняття.Інколи може бути головним повторення раніше вивченого матеріалу, інколи – практичні вправи, інколи – вивчення нового матеріалу.Керівник гуртка, готуючись до роботи, самостійно вибирає заняття, визначає роль кожного із структурних моментів.Всі вони повинні чітко проглядати в кожному занятті.

Поради керівникам гуртків при підготовці до заняття

1. Опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на занятті.

2. Вивчіть матеріал цього розділу.

3. Проаналізуйте навчальний матеріал.

4. Сформулюйте мету заняття. Дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті заняття.

5. Представте колектив групи, окремих вихованців, постарайтесь намітити їхній шлях до реалізації задач заняття.

6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даних вихованців.

7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на занятті.

8. Обміркуйте структуру заняття, його хід.

9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті.

10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану.

11. Перевірте себе:

а) які факти, загальні поняття повинні бути засвоєні на занятті;

б) яке вміння формуються на даному занятті;

в) які світоглядні поняття, моральні чи естетичні оцінки необхідно сформувати на даному занятті;

г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в учнів при вивченні даного матеріалу.

1) Приходьте в кабінет раніше початку заняття. Переконайтесь, чи все підготовлено до заняття, чи чисто у кабінеті, чи підготовлено наочне приладдя. Домагайтесь, щоб всі вихованці вас вітали, але не витрачайте на це багато часу.

2) Почніть заняття енергійно. Необхідно вести заняття так, щоб кожний вихованець із початку до кінця заняття був зайнятий справою.

3) Захоплюйте вихованців цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору усю групу. Запобігайте спробі порушити робочий порядок, проводьте інструктажі з ОП та ТБ.

4) Звертайтесь трохи частіше з проханням, запитаннями до тих, хто може зайнятись на занятті іншою справою.

5) Дайте вказівки вихованцю, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки керівника гуртка треба виконувати обов’язково.

6) Закінчуйте заняття загальною оцінкою. Оцінюйте вихованців за старанність. Подякуйте усій групі й окремим вихованцям. Нехай вихованці відчують почуття задоволеності від результатів праці на занятті.

7) Припиняйте заняття на перерву. Нагадуйте про обов’язки чергового.

8) Утримуйтесь від зайвих зауважень.

9) Не допускайте конфліктів із цілою групою, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його розв’язування.

10) Пам’ятайте: там, де є сумніви у правоті керівника гуртка, не кажучи про ті випадки, коли вина його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на користь учнів.

11) Пам’ятайте слова М. Добролюбова: «Справедливий керівник – це такий керівник, поступки якого виправдані в очах вихованців».

Анкета (для молодого педагога)

1. ПІБ___________________________________________________________

2. Стаж практичної роботи у ПНЗ____________________________________

3. Чи є у вас наставник? ____________________________________________

4. Чи є у вас постійний кабінет? ______________________________________

5. Скільки занять ви відвідали:

а) у керівників гуртків вашого закладу;

б) у керівників гуртків району (місця);

в) інше.

6. Скільки занять і ким було відвідано у вас?

7. Хто вам надає методичну допомогу:

а) методист;

б) наставник;

в) колега;

г) інші.

8. Які труднощі є у вас у методиці та проведенні занять:

а) постановка мети та завдань;

б) визначення структури заняття;

в) добір матеріалу;

г) вибір форм і методів;

д) незнання методики активних чи інтерактивних форм роботи (указати які);

е) проведення самоаналізу заняття; ж) відсутність наочного приладдя й інше.

9. Які форми роботи з молодими та малодосвідченими керівниками гуртків ви хотіли би запропонувати:

а) «Тиждень молодих фахівців»;

б) відкриті заняття у закладі;

в) спілкування зі своїми колегами — молодими фахівцями;

г) спілкування зі своїми колегами — досвідченими керівниками гуртків;

д) лекторій;

е) практичні заняття;

ж) семінари-практикуми.

Схема-конспект гурткового заняття

Тема заняття.

Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна).

Завдання заняття.

Методи:

 • словесні (розповідь, бесіда, пояснення, лекція, інструктаж тощо);

 • наочні (демонстрація предметів, явищ, посібників тощо);

 • практичні (практична робота, навчальні вправи, ігрові вправи, лабораторні досліди, екскурсія, похід тощо).

Рівні повідомлення навчального матеріалу (не обов’язково):

 • інформаційний (навчальний матеріал подається у вигляді готової інформації — (розповідь, демонстрування, пояснення);

 • інформаційно-операційний (водночас з інформаційним способом відтворення навчального матеріалу розгорнуто пояснюється функціонування об’єкта вивчення та способи оперування ним);

 • проблемний (визначається проблема і намічається шлях її розв’язання, наприклад, розгортання низки логічних міркувань і доведень).

Методи виховання (не обов’язково):

 • переконання;

 • емоційний вплив;

 • стимулювання.

Терміни (в т. ч. додаткові до даної теми).

Міжпредметні зв’язки.

Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; комбінований).

Форма заняття: індивідуальне, групове, фронтальне.

Обладнання: таблиці, плакати, саморобні посібники, схеми, моделі, ТЗН, роздатковий матеріал, демонстраційний матеріал, діаграми, література тощо.

Хід заняття (його структура)

/залежить від типу заняття, інших параметрів/

І. Вступна частина

 • повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів;

 • актуалізація опорних знань;

 • мотивація навчальної діяльності гуртківців.

ІІ. Основна частина

 • висвітлення керівником матеріалу нової теми;

 • оволодіння новими теоретичними знаннями, ознайомлення з термінами, способами практичних дій;

 • залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота учнів;

 • підведення гуртківців до узагальнень, висновків.

ІІІ. Заключна частина

 • обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

 • загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

 • повідомлення завдань на наступне заняття;

 • рекомендована література.

Форми роботи

Тема

Зміст

Відкриті заняття

Відкриті виховні заходи

Підготовка розробок занять

Участь у масових заходах

Участь у конкурсах авторських програм, методичних розробок

Участь у конференціях

Виступи на педагогічних радах, методичних об’єднаннях

Участь у семінарах

Участь у предметних і методичних тижнях

Участь у роботі методичного об’єднання

Участь у роботі школи молодого педагога

Участь у роботі школи педагогічної майстерності

Робота з обдарованими дітьми

Розробка дидактичних матеріалів

Науково-дослідницька діяльність

Взаємовідвідування занять

Взаємовідвідування виховних заходів

Розвиток кабінету

Курси підвищення кваліфікації

Робота над темою самоосвіти

Систем діяльності педагога у підготовці та проведенні заняття

Керівник гуртка здійснює оптимальний вибір форм, методів, засобів навчання і виховання гуртківців, раціонально розподіляє час заняття на пасивні й активні форми роботи з дітьми.

Інтенсифікації процесу засвоєння знань вмінь та навичок на заняттях сприяє використання сучасних педагогічних технологій навчання та виховання.

Система діяльності педагога у підготовці та проведенні заняття передбачає:

1. Усвідомлення значення теми і мети заняття:

 • визначення змісту;

 • навчально-методичних посібників;

 • рекомендацій наукової літератури;

 • зв’язок з попереднім заняттям;

 • визначення мети: освітньої, розвивальної, виховної.

2. Підбір матеріалу до теми заняття:

 • відбір змісту й обсягу знань з теми;

 • підбір доцільних фактів, прикладів;

 • підготовка наочних посібників, ТЗН;

 • визначення творчих і навчально-дослідних завдань;

 • визначення колективних та індивідуальних форм роботи.

3. Підготовка плану-конспекту заняття (логіко-структурної схеми):

 • складання плану;

 • визначення питань для обговорення і розгляду;

 • залучення учнів до колективної підготовки заняття;

 • розподіл часу за етапами заняття;

 • колективне планування варіанту заняття;

 • визначення завдань для сім’ї.

4. Апробація підготовленого заняття:

 • визначення основних частин змісту матеріалу, на які звертається увага дітей;

 • уточнення часу і темпу проведення заняття.

Основні вимоги до сучасного заняття гуртка

Загальнопедагогічні:

 • Пріоритет особистості вихованця в освітньому процесі.

 • Врахування вікових та індивідуальних особливостей.

 • Орієнтація на процес навчання.

 • Створення емоційно-актуального фону.

 • Дотримання педагогічного такту і культури мови.

 • Спонукання пізнавальної активності гуртківців.

Дидактичні:

 • Раціональне використання кожної хвилини.
 • Раціональна єдність словесних, практичних і візуальних методів.
 • Використання активних методів навчання.
 • Зв’язки з вивченим раніше, набутим дитиною досвідом.
 • Формування вмінь самостійно здобувати та застосовувати знання.
 • Індивідуалізація, диференціація, інтенсифікація заняття.
 • Використання інтегрованих занять.
 • Використання сценарних занять.
 • Заохочення дітей до вибору способу діяльності.
 • Рефлексія гуртківців наприкінці заняття.

Психологічні:

 • Врахування психологічних особливостей кожної дитини.
 • Сприяння нормальному психологічному стану, стійкому настрою вихованців.
 • Розумна вимогливість і доброзичливість педагога.
 • Психологічна етика і психологічний такт.

Гігієнічні:

 • Дотримання нормального температурного режиму, провітрювання.
 • Дотримання норм освітлення приміщення.
 • Відповідність меблів.
 • Чергування видів навчання, динамічні паузи.