Освітньо-виховний процес у позашкільних закладах відрізняється від шкільного: метою, змістом, формами, використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою доброзичливості і можливістю самостійного вибору дитиною напрямів діяльності.

Заняття в гуртку — та навчальна ситуація, той «сценічний майданчик», де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються та реалізуються особистісні особливості вихованців.

Враховуючи специфіку роботи в гуртках кожен керівник вишукує, випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, його вихованцям.

Однак, є загальні вимоги до організації і проведення занять, яких потрібно дотримуватися.

Найбільш характерні недоліки занять:

— невміння якісно побудувати заняття;

— нехтування підготовкою плану-конспекта проведення заняття;

— не приділяється належна увага мотивації вихованців до заняття та актуалізації їх знань;

— тема, мета заняття не оголошується зовсім чи оголошення не адаптоване до сприйняття дітей;

— не завжди проводиться оперативна перевірка якості виконання вихованцями завдань;

— відсутня диференціація навчання;

— вихованці на занятті пасивні;

— робота ведеться з обмеженим колом дітей;

— нераціонально використовується час заняття;

— заняття починається та завершується невчасно;

— не належна увага до відповідей дітей;

— невиразність мови, монотонність голосу педагога, нерухомість його фігури;

— невміння поставити акцент на найголовніше;

— не достатнє врахування інтересів, захоплень вихованців;

Основні вимоги до якісного сучасного заняття:

— науковість — використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики;

— системність — побудова заняття на основі закономірностей освітньо -виховного процесу; зв’язок з раніше отриманими знаннями та вміннями, опора на вже досягнутий рівень розвитку вихованців;

— оптимальність — реалізація на занятті в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів та правил; забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їх інтересів, потреб;

— ефективність — ефективне використання педагогічних засобів; зв’язок з життям, особистим досвідом дітей; формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності; формування уміння вчитися;

Тема заняття

Формулювання теми має стосуватися фактичного матеріалу заняття, викликати інтерес до почутого. Тема, яка пропонується вихованцям може відрізнятися від теми, записаної в плані за стилем (художній — діловий). Тема повинна чітко, лаконічно, емоційно виражати стислий зміст заняття.

Мета заняття

Це основа ефективної діяльності педагога та вихованців, що визначає характер їх взаємодії. Вона реалізується в спільній діяльності всіх учасників освітньо-виховного процесу. У меті заняття формулюється результат, до якого повинні прагнути учасники освітнього процесу, і, якщо вона визначена нечітко, чи педагог погано уявляє собі шляхи та способи її досягнення, ефективності заняття важко досягти.

Перш ніж сформулювати триєдину мету заняття педагог повинен знайти відповіді на питання:

— чого має навчити це заняття?

— як допоможе навчальний матеріал в розвитку вмінь та навичок вихованців?

— як вплине на погляди, переконання, почуття, над чим примусить замислитися?

— яке значення цього заняття в загальному процесі освіти і виховання.

Мета заняття: навчальна, виховна, розвивальна.

Навчальна мета (навчити, познайомити) — передбачає формування практичної діяльності, уміння аналізувати, спостерігати. Спрямована на активізацію уяви та фантазії.

Типові формулювання:

— навчити, дати уявлення, пояснити, розповісти, розкрити; — - познайомити з інформацією, умовами; — проконтролювати засвоєння певних (таких) вмінь та навичок, вивчених на попередніх заняттях; — сформувати (закріпити) певні (такі) навички та вміння по даному матеріалу (на матеріалі цього заняття); — розширити або/і поглибити (збагатити) знання (конкретно названі); — узагальнити знання, одержувані з різних джерел (в тому числі самостійно).

Виховна мета (виховати) — спрямована на виховання загальнолюдських цінностей, нових ідей та образів.

Типові формулювання:

— виховувати почуття,

— прищеплювати,

— сприяти в ході заняття вихованню певних (таких) якостей (понять),

— для рішення завдань (естетичного, морального, духовного) виховання,

— з метою рішення завдань (громадянського) виховання,

— викликати інтерес до інформації, людей, умов взаємодії,

— залучити, заохотити, зміцнити інтерес,

Розвивальна мета (розвинути) — спрямована на розвиток творчого потенціалу.

Типові формулювання:

— розвинути (розкрити) здібності, уяву, пам’ять, увагу,

— розвивати почуття (кольору, світу),

— формувати та удосконалювати практичні навички та вміння,

Типи занять.

У центрі уваги позашкільної освіти стоїть особистість дитини з її потребами і інтересами. Тому, краще за все вирішує проблему проведення заняття особистісно зорієнтований підхід.

Заняття в гуртку є особистісно зорієнтованими, спрямовані на покращення якості дитячого життя на основі творчості вихованців і педагогів, принципів самореалізації, максимального збільшення соціального досвіду дитини; духовної єдності особистості і колективу у спільній цікавій діяльності і відпочинку.

В позашкільній педагогіці використовуються як шкільні типи занять та їх форми так і нетрадиційні.

Кожне заняття має свою структуру. Тип заняття визначається наявністю та послідовністю структурних частин. Тип — це орієнтир, спрямованість, характеристика, обличчя.

Форми організації навчання — зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагога та вихованців, яка здійснюється в певному режимі та по порядку.

Форми організації занять в позашкільній роботі:

— групові: ведеться робота з усією групою, викладається загальний матеріал. В межах групи можливо виділяти підгрупи.

— індивідуальні: передбачено роботу з дітьми, які виявили особливі здібності, які претендують на роль солістів, виконавців головних ролей.

У гуртках, де передбачена сумісна робота різновікового складу груп одного напрямку (вокальний, хореографічний), передбачені обов’язкові зведені репетиції, ансамблева робота.

Види занять: ділова гра, змагання, театралізоване заняття, взаємонавчання вихованців, залік, творчий звіт, конкурс, рольова гра, концерт, конференція, семінар, екскурсія, салон, мандрівка, імпровізація тощо.

Очікуваний результат — які завдання мають бути вирішені, чого повинні навчитися вихованці.

Сучасне заняття в позашкільному навчальному закладі повинне бути здоров’язберігаючим, тобто мають бути створені належні умови для його проведення.

Зменшення втоми дітей — використання дидактичних ігор, інтерактивної діяльності (робота в групах, парах, трійках); включення в заняття динамічних пауз, фізкультхвилинок; використання творчих завдань; введення мистецького матеріалу, застосування якого позитивно впливає на емоційну сферу; емоційна подача навчального матеріалу; використання наочності, гумору тощо.

Створення психологічного клімату — доброзичливе відношення до вихованців; включення в навчальний процес життєвого досвіду дітей; створення «ситуації успіху» тощо.

Важливим фактором успішного навчання є емоційний стан дитини. Треба знати те, чим живе дитяча душа. Плануйте різноманітні види роботи на занятті. Допомагайте дитині розкритись.

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу в процесі навчання — це використання відповідних педагогічних технологій, форм, методів; обов’язковість диференційованих завдань тощо.

Дотримання санітарно-гігієнічних умов реалізації навчально-виховного процесу — це виконання норм освітлення, вологості, температури повітря; організація динамічних, ігрових, танцювальних перерв тощо.

Сучасна позашкільна освіта неможлива без упровадження сучасних форм і методів, що роблять педагогічний процес більш якісним і продуктивним.. Тому важливо домогтися розуміння кожним педагогом, керівником гуртка що засвоєння і використання сучасних методів навчання забезпечить найкращій результат для досягнення поставленої мети у освітньо-виховній діяльності.

Методист відділу декоративно-прикладної та технічної творчості Тетяна ЄГОРОВА