Методичні поради керівникам гуртків при підготовці до атестації

Атестація — це система заходів спрямована на всебічне комплексне оцінювання професійної діяльності всіх педагогічних працівників. Мета атестації — стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня компетентності, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього та виховного процесу. Атестаційний період є важливим етапом у професійній діяльності керівника гуртка. Такий період допомагає провести оцінку власної роботи та сприяє подальшому розвитку. Педагогічний процес позашкільного закладу має складну психологічну природу, його особливістю є наявність глибоких емоційно-інтелектуальних компонентів соціально-пізнавального інтересу, що стимулюють усі без винятку психологічні процеси: творчі здібності, уяву, мислення, чутливість, уважність. Здібності відрізняють одну людину від іншої залежно від успішності виконання певної діяльності. Особистісні й професійні якості керівника гуртка відіграють важливе значення в роботі з дітьми.

Критерії педагогічних здібностей керівника гуртка:

Дидактичні здібності — здібність доступно передавати дітям навчальний матеріал, спонукати вихованців до активного самостійного мислення. Професійна майстерність охоплює здібності не просто доступно подавати матеріал, а й організовувати самостійну роботу гуртківців, розумно і тонко «диригувати» пізнавальною діяльністю дітей, спрямовувати її в необхідну сторону.

Перцептивні здібності — здатність проникати у внутрішній світ дитини, психологічна спостережливість, пов’язана з глибоким розумінням особистості вихованця, його тимчасовий психічний стан. Здібний педагог за незначними ознаками, незначним зовнішнім проявом бачить ледь помітні зміни у внутрішньому стані дитини.

Мовленнєві здібності — здібності ясно і чітко висловлювати власні думки і почуття за допомогою мовлення і міміки. Мова здібного керівника гуртка на занятті завжди спрямована на дітей. Чи повідомляє він новий матеріал, чи коментує відповідь дитини, висловлює схвалення чи осуд, мова його завжди відрізняється внутрішньою силою, впевненістю, зацікавленістю в тому, що він говорить.

Організаторські здібності — це вміння організувати гуртковий колектив, об’єднуючи його, надихати на вирішення важливих завдань а також здібності правильно організувати власну роботу. У досвідчених педагогів виробляється своєрідне почуття часу-вміння правильно розподіляти роботу, вкладатися у визначений термін.

Авторитарні здібності — можливість безпосереднього емоційно-вольового впливу і вміння на такій підставі завойовувати в них авторитет. Такі здібності залежать від цілого комплексу особистісних якостей керівника гуртка, його вольових якостей: рішучість, витримка, наполегливість, вимогливість, від впевненості педагога в тому, що він має рацію, від уміння передати таку впевненість своїм вихованцям.

Комунікативні здібності — здібності до спілкування з дітьми, вміння знайти правильний підхід до вихованців, встановити з ними доцільні з педагогічного погляду відносини, наявність педагогічного такту.

Педагогічна уява — це спеціальні здібності, які виражаються у передбачуваності власних дій, у виховному проектуванні особистості дітей, пов’язаному з уявленням про те, ким гуртківець стане в майбутньому, в умінні прогнозувати розвиток певних якостей у вихованні.

Здібності до розподілу уваги — одночасно між кількома видами діяльності має особливе значення для роботи педагога. Здібний, досвідчений керівник гуртка уважно стежить за змістом та формою викладу інформації і водночас тримає в полі зору всіх гуртківців, чутливо реагує на ознаки втоми, неуважності, непорозуміння, помічає всі випадки порушення дисципліни, стежить за поведінкою.

Для визначення оцінки діяльності керівника гуртка потрібно враховувати:

  • оволодіння гуртківцями знаннями, уміннями, навичками з напряму діяльності, передбачених програмою;

  • рівень вихованості, самооцінки, творчих здібностей;

  • результативність навчально-виховного процесу (кількість виставок, конкурсів, змагань), а також якість (кількість отриманих призових місць, нагород);

  • рівень матеріально-технічного і методичного забезпечення;

  • участь у конференціях, семінарах;

  • суспільно-корисна діяльність керівника гуртка;

  • робота з дітьми, що вимагають особливої педагогічної уваги;

  • участь батьків у житті гуртка;

  • професійний ріст педагога;

  • професійна орієнтованість вихованців, стабільність контингенту.

Критерії оцінки виховної роботи керівника гуртка при проведенні занять:

— любов до дітей, здатність до спілкування з ними; — здатність розуміти дитячі проблеми, турботи, бути уважним до кожного: — висока ерудиція, особиста культура; — вміння створити сприятливу атмосферу для розвитку; — уміння об’єднувати дітей, розвивати їх творчі здібності; — здатність самоаналізу і самовдосконаленні; — вміння вибирати оптимальний зміст навчання, форми і методи заняття; — вміння цінувати і підтримувати ініціативу дитини; — уміле використання засобів педагогічного впливу відповідно віковим і психологічним особливостям дітей; — дотримання педагогічного такту; — здатність аналізувати ситуації які трапляються у роботі з вихованцями, адекватно реагувати на них, прогнозувати результати своєї діяльності.

Розглядаючи професійну компетентність керівника гуртка для оцінки в між атестаційний період рекомендується розробити критерії оцінки якості роботи тому що це є мотиваційна основа діяльності педагога і розвиток професійної компетентності. За допомогою таких критеріїв і показників зменшується проблема атестації педагога, тому що вони збирають і узагальнюють результати професійної діяльності. Одна з ключових проблем організації гурткової діяльності — проблема відстеження й оцінка результатів. Вимірювання педагогічного результату дає можливість діагностувати стан освітнього процесу в гуртку і позашкільному закладі в цілому, а також дає можливість оцінювати перебіг його розвитку, прогнозувати досягнення нових результатів, порівнювати освітні потенціали різних дитячих формувань.

Проходження атестації це не тільки підтвердження результатів діяльності керівника гуртка за проведену роботу, а й визначення пріоритетів, задач на майбутнє для підвищення професійного рівня та творчих здобутків.

Методист відділу декоративно-прикладної та

технічної творчості Тетяна ЄГОРОВА